บ้านแม่กับพ่อ เราสร้างให้เองละ ...ปีไหม่นี้ก็เลยกลับบ้าน เพื่อเอาปู่และย่าและหลานเข้าบ้านก่อน

ชายทะเล ขนอม ไปพัก ทำอาหารและห่อข้าวไปกินกัน ในหมู่ ญาติพี่น้อง หลานๆ

 

ข้าวในสวนยางพารา เราแปลงสภาพ สวนลองกองและมะพร้าว มังคุค เป็น สวนยาง

แม่เอาข้าวมาปลูก เราชอบมาก ลมเย็นสบายมากๆๆ บนเนื้อที่ สิบกว่าไร่ รอบบ้าน

น้ำค้าง บนใบข้าว สวยมาก เราชอบมากเลย

 

ข้าวที่แม่กับพ่อปลูกไว้ ข้างบ้าน

 

เห็ดอะไรไม่ทราบ ข้างขอนไม้ ภาพมาโคร

หญ้าเจ้าชู้  เค้าว่ามา

ดอกหญ้า เยอะมากที่บ้าน

เห็ดขาว พ่อว่า ที่ขอนไม้ ข้างบ้าน

เรือประมง ข้างบ้าน

 

Comment

Comment:

Tweet

อยากรู้จักอาจารย์จังเลยค่ะ  อยากคุยเรื่องข้าวในสวยยางพารา บ้านอาจารย์อยู่ตำบลอะไรคะ  อยากเรียนรู้จริง ๆ ค่ะ สนใจๆ ค่ะ

#6 By อลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ (1.46.164.21|1.46.164.21) on 2015-03-09 00:11

บ้านอาจรย์น่าไปเที่ยวจังเลย

#5 By mom on 2010-03-05 09:56

หวัดดีคับอาจารย์แวะทักทายคับ
เที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวนะคับ

อนุรักษ์ แท่งทอง 523722147
รัฐประศาสนาศาตร์ กศ.บปsurprised smile
สวัสดีคับอาจาร์ย
กระผม นายชัยวัฒน์ พุ่มซ้อน สาขา ร.ป.ส.(ท้องถิ่น) ห้อง22/1 รหัสนักศึกษา 524722021
มาส่งงาน
1.จงอธิบายความหมายของคำว่า ทฤษฎีองค์การ

ความหมายขององค์การ หมายถึง หน่วยงาน อาจจะเป็นภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ
กลุ่มคนที่มารวมตัวกัน ภายใต้โครงสร้าง โดยมีเป้าหมายบางสิ่งบางอย่าง ที่ต้องการให้บรรลุ
2 .ยกตัวอย่างหน่วยงานระหว่าง รัฐ กับ เอกชนเปรียบเทียบกัน
1. ความซับซ้อน
2. การจัดระเบียบรูปแบบทางการ
3. การรวมศูนย์อำนาจ

โรงพยาลของรัฐ กับโรงพยาบาลของเอกชน

ความซับซ้อนการจัดระเบียบรูปแบบทางการการรวมศูนย์อำนาจ
โรงพยาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชน
โรงพยาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชนโรงพยาลของรัฐโรงพยาบาลของเอกชน
จะมีความซับซ้อนมากในเรื่องของการใช้เอกสารสิทธิ์ในการรักษาต่างๆเช่น ประกัน บัตรผู้สูงอายุ และอื่นๆ
จะมีความซับซ้อนน้อยกว่าเนื่องจากการยื่นเอกสารจะมีเอกสารของผู้ป่วยและค่ารักษาเท่านั้นที่ยื่นเข้ารักษาการจัดระเบียบรูปแบบทางการของทั้งสองหน่วยงานมีความใกล้เคียงก้นเนื่องจากโรงพยาลเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนทุกคนดังนั้นการจัดระเบียบรูปแบบทางการจึงต้องมีศักยภาพโรงพยาลของรัฐ
ศูนย์รวมอำนาจคือภาครัฐบาลโรงพยาบาลของเอกชนศูนย์รวมอำนาจคือภาคเอกชน
2 .อธิบายว่าในแต่ละยุคประกอบด้วยนักวิชาการใครบ้าง และมีหลักการบริหารอย่างไร


ยุคที่ 1 Frederick W.Taylor การบริหารมีหลักเกณฑ์
Henri Fayol หลักเกณฑ์บริหาร 14 หลัก
Mex Weber โครงสร้างรูปแบบที่เป็นราชการ
Ralph Davis การวิเคราะห์และวางแผนอย่างป็นเหตุเป็นผล

ยุคที่ 2 Elton mayu พฤติกรรมมนุษย์ในการทำงานขึ้นอยู่กับความพอใจทางด้านจิตใจ
Chester Barnard ระบบความร่วมมือ
Douglas McGregor ทฤษฎี x และทฤฎี y McGregor
Warren G.Bennis การจัดตั้งอง๕การแบบคล่องตัว

ยุคที่ 3 Contingency Approach วิธีตามสถานการณ์
Herbert Simon ทฤษฎีองค์การจะต้องไม่สูงเลอเลิศเกินไปและไม่ใช่ตื้นๆ
Daniel and Robert Kahn การจัดองค์การให้สอดคล้องตามอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่เป็นเงื่อนไขอยู่
Woodward and Charles Perroww and James Thompson ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี
กลุ่มนักศึกษาของมหาลัย Aston ขนดขององค์การ

ยุคที่ 4 Jeffrey Pfeffer ขยายความเพิ่มเติมของนักวิชาการสองท่านคือ James March และ Herbert Simon

3. จงอธิบายความหมายของคำว่าประสิทธิผล
การทำแล้วบรรลุเป้าหมายผลออกมาพึงพอใจเช่น การรับโทรศัทพ์ของแผนกโอเปอร์ฯ รับสาย และตอบได้รวดเร็ว เป็นประสิทธิภาพ แต่ถ้าตอบรวดเร็วแต่ให้ข้อมูลไม่ดี ก็อาจไม่บรรลุประสิทธิผล

4. จงอธิบายความหมายของคำว่าประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จ และถูกต้อง


5. ตัวเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลองค์การ 30 ตัวเกณฑ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตัวเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลองค์การ 30 ประเด็น
1. ประสิทธิผลรวม (Overall Effectiveness)
2. ผลผลิต (Productivity)
3. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
4. กำไร (Profit)
5. คุณภาพ (Quality)
6. อุบัติเหตุที่เกิด (Accidents)
7. การเติบโต (Growth)
8. การขาดงาน (Absenteeism)
9. การลาออกจากงาน (Turnover)
10. ความพอใจในงาน (Job Satisfaction)
11. แรงจูงใจ (Motivation)
12. ขวัญและกำลังใจ (Morale)
13. การควบคุม (Control)
14. ความขัดแย้งและความสามัคคี (Conflict cohesion)
15. ความคล่องตัวและการปรับตัว (Flexibility / adaptation)
16. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal – Setting)
17. ความเห็นที่สอดคล้องกันของสมาชิกที่ต่อเป้าหมาย (Goal Consensus)
18. การยอมรับในเป้าหมายขององค์การ (Internalized of Organizational Goals)
19. การเข้ากันได้ของบทบาทของสมาชิกและบรรทัดฐานหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนดไว้ (Role and Norm Congruence)
20. ความสามารถในมนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหาร (Managerial Interpersonal Skills)
21. ความสามารถในส่วนที่เกี่ยวกับงานขององค์การ (Managerial Task Skills)
22. การบริการข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (Information Management and Communication)
23. ความพร้อมในทางต่าง ๆ ที่มีอยู่ (Readiness)
24. การสามารถทำประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (Utilization of Environment)
25. ทัศนะและการสนับสนุนจากกลุ่มต่าง ๆ ภายนอก (Evaluation by external entities)
26. ความมั่นคง (Stability)
27. คุณค่าของทรัพยากรด้านบุคคล (Value of Human Resources)
28. การมีส่วนร่วมและการร่วมแรงร่วมใจ (Participation and Shared Influence)
29 ความตั้งใจและทุ่มเทในด้านการอบรมและพัฒนาบุคคล (Training and develop -men emphasis)
30. การมุ่งการสำเร็จ (Achievement Emphasis)
.................................

#3 By งาน on 2010-01-12 14:09

อาจารย์เก่งอ่ะ

สร้างบ้านให้ครอบครัว

surprised smile

#2 By TNP♥APP on 2010-01-11 15:08

สวัสดีค่ะ อาจารย์เพ็ญทิพย์ รักดวง

หนูขอรายงานตัวนะค่ะ

นางสาว จันทนี สีดอกบวบ

รหัสนักศึกษา 524723005

ห้อง ร.ป.ศ (บริหารรัฐกิจ)